praca magisterska, prace gamisterskie

Praca magisterska – pomoc w pisaniu

Praca magisterska – pomoc w pisaniu

Prace tego typu mogą obejmować tematykę podobną do pracy licencjackiej, jednak po­szczególne problemy badawcze dotyczą tu już kwestii bardziej złożonych, co wymaga odpowiednio rozbudowanych, specjalistycznych lektur i przemyśleń. Prócz stosunkowo rozbudowanej części teoretycznej, zawierają one z reguły także część empiryczną (spra­wozdanie z badania własnego). Dotyczy ona zwykle wybranego wycinka w ramach ogólnej problematyki pracy i oczywiście implikuje opracowanie i przeprowadzenie własnego badania empirycznego, zazwyczaj o niewysokim stopniu złożoności i na niewielką skalę. Niemniej, przy sporym zaangażowaniu młodego badacza, prace te nierzadko zyskują wyraźny walor twórczy, a praktycznie w każdym wypadku stanowią dla swych autorów cenne doświadczenie, jeśli chodzi o samodzielną, całościową refleksję w danym zakre­sie.

Podkreślmy jeszcze, że przygotowanie pracy magisterskiej bardzo często okazuje się też wyjątkowo efektywnym (bo skontekstualizowanym tematycznie i osobiście przeżytym) wprowadzeniem do dyskursu naukowego.

Praca magisterska – wytyczne

Praca magisterska liczy zazwyczaj ok. 50-70 stron i składa się ze wstępu, 3-5 rozdziałów, podsumowania, bibliografii i ewentualnie załączników (aneksów). Wstęp jest ważnym ele­mentem pracy, ponieważ w nim właśnie powinien znajdować się ogólny zarys problemu badawczego, sformułowanie celu pracy dla części teoretycznej, a także pytania badawcze dla części empirycznej, wraz z określeniem wybranego typu badania, metody i technik gromadzenia danych.

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

W części teoretycznej (zwykle są to jeden lub dwa pierwsze rozdziały) magistrant powinien wykazać się znajomością literatury naukowej z wybranego obszaru glottodydaktyki oraz umiejętnością krytycznej analizy wyników innych badań w zakresie tytułowego proble­mu. Należy przy tym pamiętać o ukierunkowaniu swych refleksji i komentarzy na badanie własne. Opracowując rozdziały teoretyczne magistrant powinien szczególnie zadbać o ich klarowność i spójność. Poszczególne części rozdziałów powinny być ze sobą powiązane wywodem autorskim – myślą przewodnią, którą stara się możliwie precyzyjnie i wnikliwie uchwycić tytułowy problem i pytania badawcze.

Rozdział empiryczny pracy przyjmie formę szczegółowego sprawozdania z badania – autor charakteryzuje tu grupę badaną, przedstawia przebieg badania, omawia szczegóło­wo typ, metodę badawczą i charakteryzuje narzędzia badawcze, których wzory powinny obowiązkowo znaleźć się w aneksach do pracy. Następnie przechodzi do prezentacji uzy­skanych danych, koncentrując się dalej na ich analizie, wykorzystując wszystkie niezbęd­ne techniki.

Praca magisterska – podsumowanie

Jeśli magistrant zdecydował się na przeprowadzenie badania o charakterze ilościowym, bo tak wynikło z postawionego problemu badawczego, szczegółowe obliczenia statystyczne nie muszą zostać umieszczone w tekście pracy, ale powinny znaleźć się w aneksach. Istotne jest tutaj przedstawienie obliczeń końcowych, które wykazują istnie­nie (lub nie) spodziewanych zależności.

Można, oczywiście, prezentację taką urozmaicić tabelami, wykresami lub schematami. Jeśli magistrant przeprowadzał badanie jakościowe, powinien przedstawić kryteria analizy zebranych danych oraz w aneksie przynajmniej kil­ka przykładowych transkrypcji nagrań, kilka przykładów prac pisemnych lub wypełnio­nych ankiet otwartych (konieczne jest wtedy zapewnienie anonimowości uczestników badania). W podsumowaniu badania należy znów odnieść się do podjętego problemu badawczego, a następnie odpowiedzieć na pytania szczegółowe i pytanie główne. Można także wspomnieć o problemach, które pojawiły się w trakcie przeprowadzania badania, a także przedstawić propozycje dalszych badań w zakresie tego samego problemu lub problemów pokrewnych.

Praca magisterska – pomoc w pisaniu

Ostatnim elementem tekstu pracy jest konkluzja, która nawiązuje do celów pracy, eks­ponując jej efekty poznawcze z perspektywy wykonanej już pracy intelektualnej. Praca magisterska ma więc starannie zaplanowaną zamkniętą strukturę, ponieważ wszystkie jej części są ze sobą powiązane w określony sposób, a refleksja autora stopniowo obejmuje kolejne aspekty postawionego problemu i pytań badawczych.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *