To robimy

Jesteśmy syndykatem naukowym, który w ramach swoich kompetencji a poprzez pracowników naukowych oraz ekspertów dziedzinowych i branżowych udziela pomocy i konsultacji w zakresie procesu doktoryzacji formalnie i merytorycznie. W zakresie typów prac są: prace habilitacyjne / prace doktorskie i prace o charakterze MBA.

Zakres konsultacji merytorycznych:

  • konsultacja tematu rozprawy lub dysertacji pod względem jego unikalności / cech naukowych / formy fleksyjnej (brzmienia) oraz wyszukiwanie inspiracji do jego stworzenia
  • konsultacja napisanego konspektu / koncepcji pod względem merytoryki / unaukowienia oraz wytyczne do przemyśleń
  • konsultacja poszczególnych działów / sekcji pisanej dysertacji (wstęp / zakończenie / rozdziały) pod kątem prawidłowości merytorycznej
  • konsultacje metodologiczne (dotyczące metodyki przyjętej w pracy) od: celów, problemów badawczych i hipotez aż do: metod i narzędzi badawczych oraz doborze grup i zakresu
  • konsultacje w zakresie dyskusji do badań, a więc porównanie wyników badań do wyników w literaturze światowej
  • konsultacje w doborze literatury oraz uzupełnienie kwerendy bibliograficznej + dostarczenie materiałów – na podstawie wszystkich dostępnych naukowych baz danych oraz dostępnej bibliografii w zakresie tematyki pracy
  • konsultacja w zakresie niezależnej opinii merytorycznej w całości lub części doktoratu jako tzw. recenzja
  • konsultacja w zakresie wsparcia w publikowaniu naukowym (dobór czasopisma / literatura / procesowanie / tłumaczenia),
 • inne wg. możliwości.

W ramach korekt / recenzji sprawdzamy: ortografię interpunkcję stylistykę gramatykę fleksję składnię warstwę logiczną warstwę leksykalną (słownictwo)