Cele poznania naukowego w naukach pedagogicznych

Celem badań pedagogicznych, zdaniem Waldemara Dutkiewicza, jest poznanie naukowe istniejącej realnie, doświadczalnie rzeczywistości społecznej, opis jakie­goś zjawiska, instytucji lub jednostki. Oprócz funkcji poznawczej, badania peda­gogiczne spełniają także funkcje praktyczno-użyteczne[1]. Warto zwrócić uwagę, że cele badań pedagogicznych, tak jak w naukach społecznych, są rozpatrywane w odwołaniu do funkcji, jakie nauka pełni. Wincenty Okoń wyróżnia cztery podstawowe cele badań. Są to: opis stanu (deskrypcja) badanego wycinka rzeczywistości; wyjaśnienie (eksplikacja) związków i zależności między…

Błędy redakcyjne prac licencjackich i magisterskich

Język pracy licencjackiej i magisterskiej powinien być ja­sny, to znaczy możliwie prosty składający się z krótkich, przejrzystych zdań. Powinien stanowić pewną wypadkową prostoty języka i pewnego naukowego opanowania pojęć. Treść pracy musi być podana w sposób zrozumiały czyli ko­munikatywny. Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałów itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebach –…

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy naukowej

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy naukowej Nazwa metody badawczej Nazwa techniki badawczej Nazwa narzędzia badawczego Analiza •    analiza ilościowa •    analiza jakościowa • arkusz analizy Synteza •    kojarzenie numeryczne (wyszczególnienie) •    kojarzenie przyczynowe • arkusz wyników syntezy Indukcja i dedukcja •    porównanie •    rozumowanie statystyczne •    indukcja i dedukcja naukowa •    formułowanie aksjomatów (postulatów logicznych) • arkusz wyników wniosko­wania Analogia •    rozumowanie przez podobieństwo przedmiotów, zjawisk •    wnioskowanie…

Struktura procesu badawczego

Struktura procesu badawczego   W pracy nie można stosować kompilacji (grabieży fragmentów dzieł i zesta­wienia w jedno opracowanie autorskie), lecz zajmować stanowisko opisywanych zjawisk – problemów. Zbierając i studiując literaturę przedmiotu badań trzeba uzmysłowić sobie „myśl przewodnią” dotyczącą badanego problemu. Zamiast błądzić w mnogości obcych myśli, które nas — być może – przekonują swoim opi­sem (argumentacją), należy mieć osobiste przekonanie, które pomoże nam stwo­rzyć własną teorię. Proces ten polega na…

Materiały wykorzystywane w pracach naukowych

Materiały wykorzystywane w pracach naukowych można sklasyfikować w dwóch podsta­wowych grupach, jako: literatura, materiały empiryczne. Literatura jest źródłem danych, które może pełnić różną rolę w pracy naukowej, w zależności od charakteru pracy. W pracach teoretycznych jest ona zasadniczym lub nawet wyłącznym źródłem informacji. Z kolei w pracach empirycznych literatura jest punktem wyjścia, umożliwiającym sformułowanie problemu, określenie jego zakresu, a w szczegól­ności metodologii badań. Literaturę można podzielić na zwartą, czasopiśmienniczą oraz akty…

Konstrukcja prac naukowych

Konstrukcja prac naukowych – wstęp Konstrukcja prac naukowych jest zazwyczaj wielostopniowa, tzn. treść pracy dzielona jest na części, rozdziały, podrozdziały, punkty i podpunkty. Taki wielostopniowy układ musi być podporządkowany zasadzie wynikania, która decyduje o kolejności poszczególnych części. Ważną zasadą konstrukcyjną prac naukowych jest także zasada hierarchicznego układu treści. Oznacza ona, że konstrukcja pracy musi odzwierciedlać logiczny tok wywodu (od ogółu do szczegółu lub odwrotnie). Tytuły poszczególnych elementów konstrukcyjnych pracy powinny być…

Konstrukcja pracy naukowej

Konstrukcja pracy naukowej Pisanie rozprawy naukowej jest procesem równie złożonym, jak prowadzenie samych badań naukowych. Publikacja naukowa jest w pewnym sensie dokumentacją pracy doktoranta lub habilitanta[1]. Technika pisania prac naukowych musi być podporządkowana kolejnym krokom postępowania badawczego. Formułowane w pracy problemy muszą być rozwiązane, by w efekcie doprowadzić do wyciągnięcia wniosku końcowego, odwołującego się do podjętego tematu i postawionej w pracy tezy. W toku pisania następuje więc dalsza transformacja problemu…

Metodologia badań empirycznych w pracach naukowych

Metodologia badań empirycznych w pracach naukowych Metodologia badań empirycznych realizowanych przez studentów na potrzeby prac dyplomowych jest podobna jak we wszystkich proce­sach badawczych, w których mamy do czynienia z pewnymi etapami realizacji ustalonego zadania. Te etapy, najogólniej mówiąc, obejmują następujące kwestie: Sformułowanie problemu – co chcemy badać i w jakim zakresie. Sformułowanie tezy lub hipotezy, którą chcemy wyjaśnić lub zwery­fikować. Opracowanie planu przedsięwzięcia, tzn. określenie, kto będzie ba­dał, kogo i…

Wybór tematu pracy naukowej

Przy wyborze tematu pracy należy przede wszystkim brać pod uwagę cel całego naszego życia oraz plany, jakie w przyszłości pragniemy zrealizować. Abstrahując jednak od tych ograniczeń, dyktowanych niekoniecznie względami teoretycznymi lecz czysto praktycznymi, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Osobiste zamiłowania i skłonności. – Przy wyborze tematu pracy należy brać pod uwagę osobiste skłonności, zamiłowanie czy nawet pasję. Powinniśmy zapytać siebie, czy odczuwamy w sobie pociąg do studiów o charakterze…

Struktura pracy dyplomowej

Zazwyczaj na strukturę prac dyplomowych składają się następujące elementy: strona tytułowa, podziękowania, dedykacja, motto, informacja o samodzielnym napisaniu pracy lub pusta strona, spis treści, wykaz skrótów użytych w pracy, streszczenie pracy w języku polskim, streszczenie pracy w języku angielskim, wstęp, zasadnicza część pracy, zakończenie, bibliografia, załączniki, spis tabel, spis rycin, spis fotografii, spis wykresów, indeks nazwisk, indeks rzeczowy. Nie wszystkie wymienione powyżej elementy muszą znaleźć się w każdej pracy dyplomowej.…