Organizacja przewodów doktorskich

Kandydat do otwarcia przewodu doktorskiego, a po otwarciu przewodu już doktorant, musi w swojej pracy podjąć szereg działań, które charakteryzuje: czasochłonność, osobista odpowiedzialność za wynik końcowy, konieczność długotrwałej koncentracji, duży wysiłek psychiczny i fizyczny, zmiana swobodnego trybu życia na zorganizowany. Takie zaangażowanie wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed podjęciem decyzji dotyczącej realizowania pracy doktorskiej trzeba uzupełnić własną wiedzę o takie zagadnienia, jak np.: podstawowe informacje o tym, czym jest doktorat, kim jest…

Analiza literatury przedmiotu badań i sprecyzowanie tematu pracy

Analiza literatury pozwoli Ci wkrótce na wyodrębnienie przedmiotu badań. Tymcza­sem studiuj dalej, analizuj, porównuj, szukaj źródeł. Masz szansę nawet odkryć nowe obszary swoich zainteresowań. Pogłębiaj je, rozszerzaj. Przekonasz się, że warto, że najtrudniej jest zacząć. Ile książek musisz przeczytać, żeby napisać pracę? Na tak sformułowane pytanie nie znajdziesz odpowiedzi. Powinieneś/powinnaś dotrzeć do możliwie szerokiej bibliografii, w tym literatury naukowej, mieszczącej się w obszarze Twoich zainteresowań i tematu Twojej przy­szłej pracy…

Temat czy tytuł pracy naukowej?

Nigdy nie bagatelizuj wyboru tematu pracy. Dobrze się przygotuj, zanim go wybierzesz. Temat ma określać treść Twojej pracy, jej zakres, istotę. Temat to określenie głównej myśli Twojej pracy. Temat to Twój motyw, to nazwa pewnej całości treści, które samodzielnie zgromadziłeś/łaś, dobrałeś/łaś, podzieliłeś/łaś. Temat to Twoja własna myśl, pomysł, Twoja idea. Treści Twojej pracy, pracy którą napiszesz, muszą w pełni mieścić się w obszarze, zakresie wyznaczonym właśnie przez temat. Nie możesz…

Praca magisterska z fizjoterapii

Praca magisterska z fizjoterapii Tytuł pracy – powinien zwięźle określać jej temat. Tytuł powinien być krótki (maksymalnie do 85 znaków, ok. 1,5 linijki), językowo poprawny, informacyjnie nośny, poznawczo intrygujący, powinien zawierać słowa znaczące, użyteczne przy komputerowym indeksowaniu i gromadzeniu informacji. Temat należy formułować w języku teorii przedmiotu badań a nie w języku metodologii czy statystyki – nie należy używać słów: „zmiana”, „korelacja”, „wpływ”, „przyczyna”, „skutek”.   Przykład poprawnie sformułowanego tytułu…

Cele poznania naukowego w naukach pedagogicznych

Celem badań pedagogicznych, zdaniem Waldemara Dutkiewicza, jest poznanie naukowe istniejącej realnie, doświadczalnie rzeczywistości społecznej, opis jakie­goś zjawiska, instytucji lub jednostki. Oprócz funkcji poznawczej, badania peda­gogiczne spełniają także funkcje praktyczno-użyteczne[1]. Warto zwrócić uwagę, że cele badań pedagogicznych, tak jak w naukach społecznych, są rozpatrywane w odwołaniu do funkcji, jakie nauka pełni. Wincenty Okoń wyróżnia cztery podstawowe cele badań. Są to: opis stanu (deskrypcja) badanego wycinka rzeczywistości; wyjaśnienie (eksplikacja) związków i zależności między…

Błędy redakcyjne prac licencjackich i magisterskich

Język pracy licencjackiej i magisterskiej powinien być ja­sny, to znaczy możliwie prosty składający się z krótkich, przejrzystych zdań. Powinien stanowić pewną wypadkową prostoty języka i pewnego naukowego opanowania pojęć. Treść pracy musi być podana w sposób zrozumiały czyli ko­munikatywny. Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałów itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebach –…

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy naukowej

Metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy naukowej Nazwa metody badawczej Nazwa techniki badawczej Nazwa narzędzia badawczego Analiza •    analiza ilościowa •    analiza jakościowa • arkusz analizy Synteza •    kojarzenie numeryczne (wyszczególnienie) •    kojarzenie przyczynowe • arkusz wyników syntezy Indukcja i dedukcja •    porównanie •    rozumowanie statystyczne •    indukcja i dedukcja naukowa •    formułowanie aksjomatów (postulatów logicznych) • arkusz wyników wniosko­wania Analogia •    rozumowanie przez podobieństwo przedmiotów, zjawisk •    wnioskowanie…

Struktura procesu badawczego

Struktura procesu badawczego   W pracy nie można stosować kompilacji (grabieży fragmentów dzieł i zesta­wienia w jedno opracowanie autorskie), lecz zajmować stanowisko opisywanych zjawisk – problemów. Zbierając i studiując literaturę przedmiotu badań trzeba uzmysłowić sobie „myśl przewodnią” dotyczącą badanego problemu. Zamiast błądzić w mnogości obcych myśli, które nas — być może – przekonują swoim opi­sem (argumentacją), należy mieć osobiste przekonanie, które pomoże nam stwo­rzyć własną teorię. Proces ten polega na…

Materiały wykorzystywane w pracach naukowych

Materiały wykorzystywane w pracach naukowych można sklasyfikować w dwóch podsta­wowych grupach, jako: literatura, materiały empiryczne. Literatura jest źródłem danych, które może pełnić różną rolę w pracy naukowej, w zależności od charakteru pracy. W pracach teoretycznych jest ona zasadniczym lub nawet wyłącznym źródłem informacji. Z kolei w pracach empirycznych literatura jest punktem wyjścia, umożliwiającym sformułowanie problemu, określenie jego zakresu, a w szczegól­ności metodologii badań. Literaturę można podzielić na zwartą, czasopiśmienniczą oraz akty…

Konstrukcja prac naukowych

Konstrukcja prac naukowych – wstęp Konstrukcja prac naukowych jest zazwyczaj wielostopniowa, tzn. treść pracy dzielona jest na części, rozdziały, podrozdziały, punkty i podpunkty. Taki wielostopniowy układ musi być podporządkowany zasadzie wynikania, która decyduje o kolejności poszczególnych części. Ważną zasadą konstrukcyjną prac naukowych jest także zasada hierarchicznego układu treści. Oznacza ona, że konstrukcja pracy musi odzwierciedlać logiczny tok wywodu (od ogółu do szczegółu lub odwrotnie). Tytuły poszczególnych elementów konstrukcyjnych pracy powinny być…