Struktura pracy dyplomowej

Zazwyczaj na strukturę prac dyplomowych składają się następujące elementy: strona tytułowa, podziękowania, dedykacja, motto, informacja o samodzielnym napisaniu pracy lub pusta strona, spis treści, wykaz skrótów użytych w pracy, streszczenie pracy w języku polskim, streszczenie pracy w języku angielskim, wstęp, zasadnicza część pracy, zakończenie, bibliografia, załączniki, spis tabel, spis rycin, spis fotografii, spis wykresów, indeks nazwisk, indeks rzeczowy. Nie wszystkie wymienione powyżej elementy muszą znaleźć się w każdej pracy dyplomowej.…

Elementy językowe pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna być napisana językiem naukowym, którego pod­stawowymi cechami charakterystycznymi są: Właściwe używanie terminów, które mają precyzyjne znaczenie w da­nej dyscyplinie akademickiej. Zagadnienie nieznajomości przez studenta termi­nologii łub błędne używanie pojęć jest często podnoszone w recenzjach prac dyplomowych. Jak wzmiankowano powyżej, z racji dyskursywnego charakte­ru nauk społecznych sugerowanym rozwiązaniem jest wyjaśnienie rozumienia i/lub niuansowości podstawowych terminów w pierwszej części dysertacji, tak by język, jakim napisana będzie praca dyplomowa, w…

Czym jest praca dyplomowa na tle innych prac akademickich?

Przez pracę dyplomową rozumiemy pisemne dzieło, którego przedłożenie i obrona są konieczne do ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub stopniem doktora. Prace dyplomowe określane bywają również niekiedy mianem prac promocyjnych. Na uczelniach technicznych tytułowi licencjata odpowiada tytuł inżyniera, który również jest uzyskiwany po przedłożeniu pra­cy dyplomowej. Natomiast tytuły zawodowe w rzemiośle najczęściej uzyskiwane są w drodze egzaminu, bez konieczności przedkładania i obrony pracy pisemnej. Recenzje i wynik obrony dostarczyć…

Pisanie pracy dyplomowej – pomoc w pisaniu

Pisanie pracy dyplomowej – pomoc w pisaniu Pisząc pracę dyplomową lub w późniejszym terminie – pracę na stopień na­ukowy – pracownik naukowy lub student w różnym stopniu angażuje się w dzia­łalność naukową. Nie każda praca powstająca w ramach uczelni wyższych jest automatycznie pracą naukową w ścisłym rozumieniu tego słowa. Nie oczekuje się powszechnie od prac licencjackich lub magisterskich, by były pracami ściśle naukowymi. Ich autorzy muszą jednak stosować się do…

Praca magisterska – pomoc w pisaniu

Praca magisterska – pomoc w pisaniu Prace tego typu mogą obejmować tematykę podobną do pracy licencjackiej, jednak po­szczególne problemy badawcze dotyczą tu już kwestii bardziej złożonych, co wymaga odpowiednio rozbudowanych, specjalistycznych lektur i przemyśleń. Prócz stosunkowo rozbudowanej części teoretycznej, zawierają one z reguły także część empiryczną (spra­wozdanie z badania własnego). Dotyczy ona zwykle wybranego wycinka w ramach ogólnej problematyki pracy i oczywiście implikuje opracowanie i przeprowadzenie własnego badania empirycznego, zazwyczaj…

Praca licencjacka – licencjat – pomoc w pisaniu

Praca licencjacka – licencjat – pomoc w pisaniu Praca licencjacka nie należy w zasadzie do prac naukowych, ma natomiast ważne miej­sce w kształceniu akademickim. Poniższy krótki opis ma więc na celu skontrastowanie jej z pracami takimi jak magisterska czy doktorska. W większości wypadków praca licencjacka nie obejmuje własnego badania empirycznego. Zadaniem autora jest tu najczęściej wykazanie się umiejętnością krytycznej analizy i pod­stawowego opracowania prostych danych. Zbliża to ten gatunek akademicki…

Okulistyka na polskich stronach internetowych – dla doktorantów

Szybki rozwój Internetu zmusił świat do przyjęcia go jako olbrzymiej i nieograniczonej bazy informacji, naj­szybszej i najskuteczniejszej formy ich przepływu. Z dnia na dzień liczba stron dostępnych w sieci www rośnie w niewiarygodnym tempie. Znajdują się na nich informacje z różnych dziedzin. Obserwuje się również analogicznie szybki rozwój polskich zasobów sieci WWW. Niestety w chwili obecnej baza polskich stron okulistycznych jest stale uboga. Brak strony służą­cej koordynacji polskiej okulistyki, informacji…

Droga do doktoratu

Droga do doktoratu – wprowadzenie Dróg prowadzących do i od doktoratu jest wiele, nie wszystkie są tak oczy­wiste, jak te przypominające biografię intelektualisty zanurzonego w świecie akademickim, jego etosie i wartościach. Dzieje się tak między innymi z powodu egalitaryzacji studiów doktoranckich, na którą wpływa przede wszystkim upowszechnienie studiów wyższych (I i II stopnia) oraz zmiana profilu samych studiów. Zgodnie z Deklaracją Bolońską studia doktoranckie mają stać się dostępne dla coraz większej liczby…

Estetyka tekstu pracy doktorskiej

Estetyka tekstu pracy doktorskiej – wprowadzenie Często pomijanym aspektem pracy doktorskiej. jest estetyka tekstu. Jak wzmiankowano powyżej, merytoryczna ocena dysertacji w głównej mierze stano­wi o jej wartości, niemniej estetyka tekstu to swoiste opakowanie, w którym autor przekazuje promotorowi, recenzentom i komisji egzaminacyjnej wyniki swoich prac. Co więcej, zadbanie o odpowiednią estetykę tekstu nie jest zadaniem bar­dziej czasochłonnym niż zbieranie i opracowywanie materiału faktograficznego, na którym oparta jest praca. Cała praca…

Struktura rozprawy doktorskiej

Struktura rozprawy doktorskiej Pomijając uzupełniające elementy edycji pracy doktorskiej jej zasadnicza konstruk­cja obejmuje wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Formalny układ pracy Lp. Elementy Strona tytułowa Streszczenie Spis treści Wstęp Rozdziały merytoryczne Zakończenie Bibliografia Aneks Wiele argumentów przemawia za pewną standaryzacją struktury rozprawy doktorskiej. W szczególności dotyczy to wstępu i zakończenia. Akceptując pewne odmienności, pożądanym jest, aby wstęp rozprawy doktorskiej zawierał następujące składowe. Po pierwsze, osadzenie problemu naukowego w danej dziedzinie lub…