Konstrukcja pracy naukowej

Konstrukcja pracy naukowej Pisanie rozprawy naukowej jest procesem równie złożonym, jak prowadzenie samych badań naukowych. Publikacja naukowa jest w pewnym sensie dokumentacją pracy doktoranta lub habilitanta[1]. Technika pisania prac naukowych musi być podporządkowana kolejnym krokom postępowania badawczego. Formułowane w pracy problemy muszą być rozwiązane, by w efekcie doprowadzić do wyciągnięcia wniosku końcowego, odwołującego się do podjętego tematu i postawionej w pracy tezy. W toku pisania następuje więc dalsza transformacja problemu…

Metodologia badań empirycznych w pracach naukowych

Metodologia badań empirycznych w pracach naukowych Metodologia badań empirycznych realizowanych przez studentów na potrzeby prac dyplomowych jest podobna jak we wszystkich proce­sach badawczych, w których mamy do czynienia z pewnymi etapami realizacji ustalonego zadania. Te etapy, najogólniej mówiąc, obejmują następujące kwestie: Sformułowanie problemu – co chcemy badać i w jakim zakresie. Sformułowanie tezy lub hipotezy, którą chcemy wyjaśnić lub zwery­fikować. Opracowanie planu przedsięwzięcia, tzn. określenie, kto będzie ba­dał, kogo i…

Wybór tematu pracy naukowej

Przy wyborze tematu pracy należy przede wszystkim brać pod uwagę cel całego naszego życia oraz plany, jakie w przyszłości pragniemy zrealizować. Abstrahując jednak od tych ograniczeń, dyktowanych niekoniecznie względami teoretycznymi lecz czysto praktycznymi, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Osobiste zamiłowania i skłonności. – Przy wyborze tematu pracy należy brać pod uwagę osobiste skłonności, zamiłowanie czy nawet pasję. Powinniśmy zapytać siebie, czy odczuwamy w sobie pociąg do studiów o charakterze…

Struktura pracy dyplomowej

Zazwyczaj na strukturę prac dyplomowych składają się następujące elementy: strona tytułowa, podziękowania, dedykacja, motto, informacja o samodzielnym napisaniu pracy lub pusta strona, spis treści, wykaz skrótów użytych w pracy, streszczenie pracy w języku polskim, streszczenie pracy w języku angielskim, wstęp, zasadnicza część pracy, zakończenie, bibliografia, załączniki, spis tabel, spis rycin, spis fotografii, spis wykresów, indeks nazwisk, indeks rzeczowy. Nie wszystkie wymienione powyżej elementy muszą znaleźć się w każdej pracy dyplomowej.…

Elementy językowe pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna być napisana językiem naukowym, którego pod­stawowymi cechami charakterystycznymi są: Właściwe używanie terminów, które mają precyzyjne znaczenie w da­nej dyscyplinie akademickiej. Zagadnienie nieznajomości przez studenta termi­nologii łub błędne używanie pojęć jest często podnoszone w recenzjach prac dyplomowych. Jak wzmiankowano powyżej, z racji dyskursywnego charakte­ru nauk społecznych sugerowanym rozwiązaniem jest wyjaśnienie rozumienia i/lub niuansowości podstawowych terminów w pierwszej części dysertacji, tak by język, jakim napisana będzie praca dyplomowa, w…

Czym jest praca dyplomowa na tle innych prac akademickich?

Przez pracę dyplomową rozumiemy pisemne dzieło, którego przedłożenie i obrona są konieczne do ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub stopniem doktora. Prace dyplomowe określane bywają również niekiedy mianem prac promocyjnych. Na uczelniach technicznych tytułowi licencjata odpowiada tytuł inżyniera, który również jest uzyskiwany po przedłożeniu pra­cy dyplomowej. Natomiast tytuły zawodowe w rzemiośle najczęściej uzyskiwane są w drodze egzaminu, bez konieczności przedkładania i obrony pracy pisemnej. Recenzje i wynik obrony dostarczyć…

Pisanie pracy dyplomowej – pomoc w pisaniu

Pisanie pracy dyplomowej – pomoc w pisaniu Pisząc pracę dyplomową lub w późniejszym terminie – pracę na stopień na­ukowy – pracownik naukowy lub student w różnym stopniu angażuje się w dzia­łalność naukową. Nie każda praca powstająca w ramach uczelni wyższych jest automatycznie pracą naukową w ścisłym rozumieniu tego słowa. Nie oczekuje się powszechnie od prac licencjackich lub magisterskich, by były pracami ściśle naukowymi. Ich autorzy muszą jednak stosować się do…

Praca magisterska – pomoc w pisaniu

Praca magisterska – pomoc w pisaniu Prace tego typu mogą obejmować tematykę podobną do pracy licencjackiej, jednak po­szczególne problemy badawcze dotyczą tu już kwestii bardziej złożonych, co wymaga odpowiednio rozbudowanych, specjalistycznych lektur i przemyśleń. Prócz stosunkowo rozbudowanej części teoretycznej, zawierają one z reguły także część empiryczną (spra­wozdanie z badania własnego). Dotyczy ona zwykle wybranego wycinka w ramach ogólnej problematyki pracy i oczywiście implikuje opracowanie i przeprowadzenie własnego badania empirycznego, zazwyczaj…

Praca licencjacka – licencjat – pomoc w pisaniu

Praca licencjacka – licencjat – pomoc w pisaniu Praca licencjacka nie należy w zasadzie do prac naukowych, ma natomiast ważne miej­sce w kształceniu akademickim. Poniższy krótki opis ma więc na celu skontrastowanie jej z pracami takimi jak magisterska czy doktorska. W większości wypadków praca licencjacka nie obejmuje własnego badania empirycznego. Zadaniem autora jest tu najczęściej wykazanie się umiejętnością krytycznej analizy i pod­stawowego opracowania prostych danych. Zbliża to ten gatunek akademicki…

Okulistyka na polskich stronach internetowych – dla doktorantów

Szybki rozwój Internetu zmusił świat do przyjęcia go jako olbrzymiej i nieograniczonej bazy informacji, naj­szybszej i najskuteczniejszej formy ich przepływu. Z dnia na dzień liczba stron dostępnych w sieci www rośnie w niewiarygodnym tempie. Znajdują się na nich informacje z różnych dziedzin. Obserwuje się również analogicznie szybki rozwój polskich zasobów sieci WWW. Niestety w chwili obecnej baza polskich stron okulistycznych jest stale uboga. Brak strony służą­cej koordynacji polskiej okulistyki, informacji…