Droga do doktoratu

Droga do doktoratu – wprowadzenie Dróg prowadzących do i od doktoratu jest wiele, nie wszystkie są tak oczy­wiste, jak te przypominające biografię intelektualisty zanurzonego w świecie akademickim, jego etosie i wartościach. Dzieje się tak między innymi z powodu egalitaryzacji studiów doktoranckich, na którą wpływa przede wszystkim upowszechnienie studiów wyższych (I i II stopnia) oraz zmiana profilu samych studiów. Zgodnie z Deklaracją Bolońską studia doktoranckie mają stać się dostępne dla coraz większej liczby…

Estetyka tekstu pracy doktorskiej

Estetyka tekstu pracy doktorskiej – wprowadzenie Często pomijanym aspektem pracy doktorskiej. jest estetyka tekstu. Jak wzmiankowano powyżej, merytoryczna ocena dysertacji w głównej mierze stano­wi o jej wartości, niemniej estetyka tekstu to swoiste opakowanie, w którym autor przekazuje promotorowi, recenzentom i komisji egzaminacyjnej wyniki swoich prac. Co więcej, zadbanie o odpowiednią estetykę tekstu nie jest zadaniem bar­dziej czasochłonnym niż zbieranie i opracowywanie materiału faktograficznego, na którym oparta jest praca. Cała praca…

Struktura rozprawy doktorskiej

Struktura rozprawy doktorskiej Pomijając uzupełniające elementy edycji pracy doktorskiej jej zasadnicza konstruk­cja obejmuje wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Formalny układ pracy Lp. Elementy Strona tytułowa Streszczenie Spis treści Wstęp Rozdziały merytoryczne Zakończenie Bibliografia Aneks Wiele argumentów przemawia za pewną standaryzacją struktury rozprawy doktorskiej. W szczególności dotyczy to wstępu i zakończenia. Akceptując pewne odmienności, pożądanym jest, aby wstęp rozprawy doktorskiej zawierał następujące składowe. Po pierwsze, osadzenie problemu naukowego w danej dziedzinie lub…

Pisarstwo naukowe – doktorat i twórczość

Pisarstwo naukowe – doktorat i twórczość – wprowadzenie Rozwój nauki pociąga za sobą rozwój pisarstwa naukowego. Wytworzona w wyniku prac naukowych wiedza jest przekazywana do publicznej wiadomości w różnych formach. Specyficzną formą są rozprawy doktorskie. Ich publikowanie najczęściej wiąże się z potrzebą podsumowania pewnego obszaru działalności naukowej, a w przypadku pracowników nauki – z przygotowaniem prac kwalifi­kacyjnych na kolejne stopnie lub celem uzyskania tytułów naukowych. Ogólnym wymaganiem jest, by poziom…

Czym jest doktorat?

Czym jest doktorat? – wprowadzenie Gdy chcemy odpowiedzieć na pytanie: czym jest doktorat? – Trzeba sobie uzmysłowić następujące najistotniejsze szczegóły: bardzo ważny etap w procesie rozwoju każdego adepta nauki, praktyczna szkoła umiejętności tworzenia elementów praktyki i teorii, to proces kształtowania ważnej dla naukowca samodzielności w pracy badawczej, to forma adaptacji nowego adepta wiedzy do środowiska naukowego. Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić jaki jest cel pracy doktorskiej? W odpowiedzi na to pytanie…

Problem badawczy i temat pracy doktorskiej #2

Problem badawczy i temat pracy doktorskiej #2 Przyjmijmy z założenia, że temat rozprawy doktorskiej powinien umożliwić doktorantowi dogłębne poznanie metodologii badań oraz stworzyć podstawy do dalszego rozwoju w kierunku osiągnięcia pełnej samodzielności naukowej. Każ­dy więc temat, który to zapewni, a będzie odpowiadał promotorowi i doktoran­towi, powinien być uznany za wartościowy. Być może z tego względu piśmien­nictwo nie sprecyzowało kategorycznych wymagań, jakim powinien odpowiadać temat rozprawy. Można wszakże pokusić się o…

Problem badawczy i temat pracy doktorskiej #1

Problem badawczy i temat pracy doktorskiej #1 Wyprowadzenie problemu badawczego i sformułowanie na jego podstawie tematu rozprawy doktorskiej stanowi dla promotora najtrudniejsze zadanie w całej procedurze doktoryzowania. Przyjmijmy, dla uporządkowania rozważań, że problemem badawczym bę­dziemy nazywali zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie wymaga uzyskania nowej wiedzy i dlatego nie może być zrealizowane przez zastosowanie goto­wych, stereotypowych algorytmów postępowania. Źródłem określenia problemu jest sytuacja problemowa, która w nauce powstaje wtedy, kiedy bądź to…

Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską #3

Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską #3 Omawiając kwestie przygotowania doktoranta do podjęcia rozprawy doktorskiej warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka aspektów. Wielu promotorów ma skłonności do wysyłania swoich podopiecznych na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Zwykle nie przynosi to zamierzonych rezulta­tów, ponieważ bierny udział słuchacza oraz brak praktycznego wykorzystania na­bytej wiedzy powodują szybkie jej rozpraszanie. Kursy szkoleniowe i seminaria o wyraźnie szkoleniowym charakterze są w omawianej fazie rozwoju…

Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską #2

Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską #2 Po wywodach opublikowanych w poprzednim wpisie: Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską – zastanówmy się teraz nad działaniami, które przygotują absolwenta wyższej uczelni do zrealizowania pracy nad rozpra­wą doktorską. Będzie to nawiązanie do wyszczególnionych wcześniej elementów samodzielności naukowej kandydata do stopnia naukowego doktora. Pierwszy etap przygotowania ma charakter weryfikacyjny. Polega on na dwustronnym zapoznaniu się promotora z kandydatem oraz kandydata z…

Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską #1

Przygotowanie do podjęcia pracy nad rozprawą doktorską #1 Próbując sformułować postulaty dotyczące przygotowania do pracy nauko­wej J. Pieter postawił w tej kwestii następujące pytania: Jaki rodzaj osobistego przygotowania wstępnego w postaci wykształcenia ogólnego zapewnia optymalny start do kierunkowych studiów wyższych, jako pierwszego etapu przygotowania do przyszłej pracy naukowej? Jaki rodzaj (rozmiar, program) osobistego przygotowania, wyniesionego ze stu­diów wyższych daje optymalny start do pierwszych kroków w karierze naukowej? Jaki rodzaj osobistego…