Doktorat z perspektywy pracownika nauki

Doktorat z perspektywy pracownika nauki Rozpatrując biografie pracowników naukowych łatwo zauważyć, że ewolu­cja zakresu ich wiedzy, wyobrażeń, poglądów, metod pracy, skali trudności zadań badawczych i sposobów wypowiadania się o wykonanych zadaniach, zwią­zana jest ze stopniami naukowymi jakie uzyskują oni po spełnieniu pewnych warunków formalnych. Jeśli przyjąć, że celem procesów rozwojowych jakim podlegają pracownicy naukowi jest ukształtowanie osobowości samodzielnego pracownika naukowego, to każdy kolejny stopień naukowy od magistra do dok­tora habilitowanego…

Doktorat jako kolejny etap rozwojowy naukowca

Doktorat jako kolejny etap rozwojowy naukowca W wydanej w roku 1765 książce pt. Polski herold naukowej prawdy Marcin Świątkowski tak pisał o doktoratach:   „Co do doktoratów wreszcie odnotować należy, że jako najwyższy stopień uniwersytecki nadaje się go bardzo uroczyście w następujący sposób: Zanim kandydat zostanie dopuszczony do grona doktorantów powinien odbyć trzy niejako egzaminy. Pierwszy, kiedy ktoś ubiega się o licencję albo zezwolenie, aby mógł uzyskać doktorat, i wtedy…

Warsztat badawczy pracownika naukowego

Warsztat badawczy pracownika naukowego Podstawowym elementem każdego warsztatu badawczego, bez względu na specjalność, jest osobista podręczna biblioteka pracownika naukowego. Jej po­siadanie i odpowiednia kompletacja ułatwia dostęp do potrzebnej informacji i skraca czas oczekiwania na tę informację. Skład tematyczny księgozbioru osobi­stego zmienia się wraz z rozwojem pracownika naukowego oraz w miarę rozsze­rzania się jego naukowych zainteresowań. Początkowo są to przede wszystkim podręczniki zawierające wiedzę uzupełniającą wobec nabytej na studiach (u większości…

Efektywność działalności naukowej

Co więc wpływa pozytywnie na efektywność działalności naukowej? W historii nauki pojmowano to różnie. Platon uważał, że źródłem wiedzy jest twórcze natchnienie – „dajmonion”. W XIX wieku duże znaczenie przypisywano fantazji (Ribot), inteligencji (Terman), a nawet niezrównoważeniu psychicznemu (Lombroso). Zgadzając się z niektórymi z tych stwierdzeń spróbujmy wymienić cechy osobowości sprzyjające działaniom poznawczym. Oto one: dobra pamięć, pozwalająca na szybkie przywołanie potrzebnych do rozważań informacji; ‚ rozwinięta wyobraźnia, umożliwiająca oderwanie…

Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia doktora

Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia; jeżeli zaś uprawnienia jednostki organizacyjnej do nadawania stopnia doktora zostały ograniczone, uchwała staje się prawomocna z chwilą jej zatwierdzenia przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułu Naukowego. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych. W przypadku nieprzyjęcia uchwały rada jednostki organizacyjnej lub oso­ba ubiegająca się o…

Doktorat i doktorant – kolejność procedowania

Doktorat i doktorant – kolejność procedowania Chcąc uzyskać cechującą doktora nauk badawczą i pisar­ską sprawność warsztatową, trzeba przede wszystkim wiedzieć, kim się jest jako badacz, a zwłaszcza kim się chce dzięki doktoratowi być w sensie intelektual­nych i merytorycznych kompetencji. Wymaga to określenia swojej naukowej tożsamości, by wiedzieć, z jakiego punktu widzenia będzie się rozpatrywało podejmowany problem badawczy, dokąd się zmierza, rozwijając i pogłębiając swoją specjalistyczną wiedzę, i do którego jej…

Studia doktoranckie – podstawowe regulacje ustawowe

Studia doktoranckie – podstawowe regulacje ustawowe: Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowe­go doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (art.l 95.1 Prawa o szkolnictwie wyższym, według brzmienia z 1 stycznia 2015 r.). Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe, z których każda spełnia wyżej wymienione wymagania. Studia doktoranckie…

Kryteria oceny pracy naukowej

Kryteria oceny pracy naukowej: Ocena pracy będzie dokonywana z punktu widzenia wymagań stawianych pra­com w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym, a konkretniej rzecz ujmując – według dwóch grup głównych kryteriów, tj. merytorycznych oraz wykazania umiejętności stosowania zasad pisarstwa naukowego. Do najważniejszych kryteriów merytorycznych, wynikających nie tylko z zapisów ustawowych, ale także z praktyki promowania (wymagań ze strony promotora, recenzentów i jednostek promujących) należą: naukowość, czyli poznanie obiektywnej prawdy…

Wartość merytoryczna doktoratu

Wartość merytoryczna doktoratu – Kluczowa dla treści rozprawy doktorskiej jest bowiem jej wartość meryto­ryczna i jej należy przede wszystkim poświęcić uwagę. Istotna jest jednak także forma językowa i redakcyjna rozprawy. Wymaga ona starannego dopracowania, aby język wyrażał dobrze myśli i treści, które werbalizuje. Oznacza to koniecz­ność kilkukrotnej na ogół redakcji tekstu. Wzdragając się przed tym, warto pamiętać, że Władysław Reymont, przeczytawszy pierwszą redakcję swojej, uhonorowanej potem Nagrodą Nobla, powieści Chłopi,…