Analiza literatury pozwoli Ci wkrótce na wyodrębnienie przedmiotu badań. Tymcza­sem studiuj dalej, analizuj, porównuj, szukaj źródeł. Masz szansę nawet odkryć nowe obszary swoich zainteresowań. Pogłębiaj je, rozszerzaj. Przekonasz się, że warto, że najtrudniej jest zacząć.

Ile książek musisz przeczytać, żeby napisać pracę? Na tak sformułowane pytanie nie znajdziesz odpowiedzi. Powinieneś/powinnaś dotrzeć do możliwie szerokiej bibliografii, w tym literatury naukowej, mieszczącej się w obszarze Twoich zainteresowań i tematu Twojej przy­szłej pracy promocyjnej. Bez względu na to czy Twoja praca będzie: pracą historyczną, psy­chologiczną, socjologiczną, techniczną, inną – musisz poznać, przestudiować literaturę przed­miotu badań. Nie przeceń jednak i nie przekrocz własnych możliwości. Postaraj się zgromadzić materiał jak najbardziej wartościowy z punktu widzenia interesującego Cię przedmiotu badań. W przypadku gdybyś miał/miała problemy z oceną jego wartości, zwrócisz się o pomoc do swojego przyszłego promotora.

Jeżeli udało Ci się już zebrać pewną ilość wartościowego materiału dotyczącego okre­ślonego obszaru wiedzy (książki, artykuły, zakładki w Internecie, zdjęcia, wykresy, tabele, da­ne statystyczne, wskaźniki itp), warto jeszcze raz dokonać jego selekcji. Zdecydowanie odrzuć to co nie ma jednoznacznego pochodzenia, źródła. Uważaj na materiały znalezione w Internecie, zwłaszcza te nie podpisane, nie wiadomego pochodzenia. Posegreguj podobne treści. Sprawdź w czym są podobne, a czym się różnią. Zauważ, że szukając podobieństw, znajdziesz różnice.

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz konsultacji lub pomocy w zakresie korekty / pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałów itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Spróbuj dla całokształtu wyselekcjonowanego, zgromadzonego materiału określić jakąś nazwę, co to jest, czym się zajmujesz? Co właściwie badasz? Jeśli Ci się to uda to znaczy, że być może znalazłeś/znalazłaś dla siebie przedmiot badań, a wkrótce sformułujesz temat pracy. Idź z własną propozycją do kierownika grupy seminaryjnej, pracownika naukowo- -dydaktycznego/nauczyciela akademickiego, prowadzącego przedmiot o treściach najbardziej zbliżonych do Twojego przedmiotu badań/tematu, treściach – w zakresie których mieści się Twój temat. Przedstaw swoją propozycję. Spróbuj przekonać osobę, do której się zwróciłeś/zwróciłaś, że taki właśnie temat zaciekawił Cię, zainteresował Cię, że jego opracowanie może się przydać innym studentom, że może uzupełnić treści wykładów albo ćwiczeń danego ’ przedmiotu, że jego opracowanie może posłużyć jako materiał porównawczy, materiał dydak­tyczny, może stanowić doposażenie pracowni, w każdym razie wypełnić jakąś lukę, jakieś bra­ki, czy też służyć do innych zauważonych, wskazanych przez Ciebie celów.

Jeśli pracownik naukowo-dydaktyczny (mający uprawnienia do prowadzenia seminarium), do którego się zwróciłeś/zwróciłaś, przyjmie i zaakceptuje Twoją propozycję to oboje/obaj możecie się jeszcze zastanowić nad właściwym doprecyzowaniem tematu pracy. Warto bowiem temat sprecyzować. Nie powinien on wyznaczać obszaru ani zbyt obszernego ani zbyt wąskiego. Jeśli byłby zbyt szeroki, to nie zdołasz wypełnić go treściami w jednym opra­cowaniu. Możesz narazić się na zbyt wiele pytań, które staną przed Tobą. Może się też okazać, że w ramach tematu mieści się tak dużo treści, że gdyby chcieć wszystkie je zamieścić, wy­szłoby ostatecznie kilka tomów. Jeśli natomiast powyższy obszar byłby zbyt wąski, to w jego ramach nie zdołasz rozwiązać żadnego problemu badawczego. Pamiętaj, że temat pracy określa równocześnie zakres zawartych w niej treści.

Temat pracy licencjackiej powinien być poprawny językowo, raczej wąski, konkretny, zrozumiały, komunikatywny, aktualny. Powinien odzwierciedlać Twoje możliwości oraz zawierać się, wiązać się z kierunkiem oraz ze specjalnością odbywanych studiów.

Temat pracy magisterskiej, w związku z jej wyższym stopniem naukowości w porów­naniu z pracą licencjacką, będzie zapewne również obejmował szerszy zakres treści, wyrażał związek, współzależność pewnych czynników, wymagających zbadania i uzasadnienia. Ponad­to, podobnie jak w przypadku licencjatu, powinien wiązać się z kierunkiem studiów, ich spe­cjalnością oraz z przyszłą pracą zawodową.

Pamiętaj, że zobowiązany/zobowiązana będziesz do wyjaśnienia pojęć zawartych w temacie oraz używanych w pracy. Wiąże się to z możliwościami określania pojęć, jedno­znacznością lub wieloznacznością i różnorodnością pojęć, a w szczególności z ustaleniem spo­sobów porównywania, mierzenia, określania jednostek miary itp. Zastanów się: czym i jak na przykład zmierzyłbyś/zmierzyłabyś poczucie bezpieczeństwa? Co miałoby oznaczać mieszka­nie w pobliżu lotniska? Myślę, że teraz zdajesz już sobie sprawę z wagi używanych terminów oraz konieczności ich wyjaśnienia.

Jak najbardziej pożądane jest samodzielne określenie tematu własnej pracy promocyj­nej. Jednak nie wszystkim to się udaje. Studentom, którym to się niestety nie udało, proponuje się i przydziela tematy. Taka sytuacja nie jest pożądana, ale jest dopuszczalna.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *