praca dyplomowa, prace dyplomowe

Elementy językowe pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna być napisana językiem naukowym, którego pod­stawowymi cechami charakterystycznymi są:

  • Właściwe używanie terminów, które mają precyzyjne znaczenie w da­nej dyscyplinie akademickiej. Zagadnienie nieznajomości przez studenta termi­nologii łub błędne używanie pojęć jest często podnoszone w recenzjach prac dyplomowych. Jak wzmiankowano powyżej, z racji dyskursywnego charakte­ru nauk społecznych sugerowanym rozwiązaniem jest wyjaśnienie rozumienia i/lub niuansowości podstawowych terminów w pierwszej części dysertacji, tak by język, jakim napisana będzie praca dyplomowa, w jak najmniejszym stop­niu pozwalał na inną interpretację tekstu niż ta, która była zamierzona przez autora. Jednak w każdej dyscyplinie akademickiej tworzy się specyficzny żar­gon (a nawet slang), który używany jest przez naukowców celem przyśpieszenia procesów komunikacji. Określone zwroty, skróty myślowe czy neologizmy mogą być zrozumiałe tylko w wybranych ośrodkach akademickich i jeśli zwroty takie były z jakichś powodów używane w procesie dydaktycznym, należy je wyelimino­wać z prac dyplomowych.
  • Unikanie kwiecistości stylu. Wiele prac dyplomowych napisanych jest „stylem barokowym”, który nie tylko nie podnosi ich rangi, ale może prowadzić do krytycznej oceny precyzji wypowiedzi. Studenci często „na siłę” starają się używać wysublimowanego słownictwa, tymczasem najważniejsze jest precyzyjne przeka­zanie informacji. Używanie wielu przymiotników przy omawianiu badanych pro­cesów i stanów ma sens tylko wówczas, jeśli w późniejszym częściach pracy autor odnosić się będzie do omawianych cech przedmiotu badań.
  • Nieużywanie zwrotów kolokwialnych oraz obraźliwych (np. „surfowanie po Internecie”, „wyprane z uczuć” czy „tępy polityk”).
  • Zasadą jest pisanie opracowań naukowych w formie bezosobowej (choć poglądy na ten temat nie są jednoznaczne w środowisku akademickim). Zdaniem autorów opracowania bezosobowa narracja pracy daje subiektywne wrażenie obiektywizmu i braku bezpośredniej relacji autora z pytaniem badawczym. Z tych samych powodów w tekstach akademickich często stosowana jest strona bierna.
Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *