doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, praca doktorska, praca dr, prace doktorskie, rozprawa doktorska

Struktura rozprawy doktorskiej

Struktura rozprawy doktorskiej

Pomijając uzupełniające elementy edycji pracy doktorskiej jej zasadnicza konstruk­cja obejmuje wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Formalny układ pracy

Lp. Elementy

 • Strona tytułowa
 • Streszczenie
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdziały merytoryczne
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneks

Wiele argumentów przemawia za pewną standaryzacją struktury rozprawy doktorskiej. W szczególności dotyczy to wstępu i zakończenia.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Akceptując pewne odmienności, pożądanym jest, aby wstęp rozprawy doktorskiej zawierał następujące składowe.

 1. Po pierwsze, osadzenie problemu naukowego w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, z uwzględnieniem szerszego niż ten problem kontekstu.
 2. Po drugie, we wstępie powinno .się wyraźnie scharakteryzować cel lub cele pracy i ich hierarchizację.
 3. Po trzecie, w zależności od specyfiki problemu wskazanie hipote­zy lub hipotez badawczych albo pytań badawczych.
 4. Po czwarte, zasadne jest opisanie zakresu rozprawy z uwzględ­nieniem:
 5. zakresu przedmiotowego, zakresu czasowego, zakresu przestrzennego.
 6. Piątym składnikiem wstępu powinna być syntetyczna charaktery­styka literatury; wskazująca na jej znajomość przez autora i umiejętność całościowej oceny, w stosunku do podjętego problemu.
 7. Po szóste, zaleca się. aby autor scharakteryzował syntetycznie metody wykorzystywane w pracy.
 8. Po siódme, ocena rozprawy przez recenzentów ale i czytelników jest łatwiejsza, gdy od samego początku wiedzą, na jakiej podstawie źró­dłowej autor przeprowadził swe badania, które sprawozdaje w pracy.
 9. Po ósme, w zależności od tego, jaką konwencję odnośnie stresz­czenia przyjęto w pracy, można dokonać syntetycznej charakterystyki treści rozdziałów, przy czym nie powinno to być opisowe powtórzenie spisu treści.

Uwzględniając treść powyższych zaleceń celowe jest napisanie wstępu już po zakończeniu badań, choć elementy materii do jego napisa­nia, w tym temat, problem, cel, hipoteza, metody, literatura, źródła, mu­szą być odpowiednio opracowane i rozpracowane znacznie wcześniej.

struktura-rozprawy-doktorskiej

Liczba i struktura rozdziałów merytorycznych różni się w po­szczególnych rozprawach. W tym opracowaniu skoncentrowano się jedynie na trzech aspektach strukturyzacji rozdziałów merytorycznych. Pierwszy dotyczy logiki wyjaśniania. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy dominująca metoda w badaniach to dedukcja, redukcja czy indukcja

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *