doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, praca doktorska, praca dr, prace doktorskie, rozprawa doktorska

Pisarstwo naukowe – doktorat i twórczość

Pisarstwo naukowe – doktorat i twórczość – wprowadzenie

Rozwój nauki pociąga za sobą rozwój pisarstwa naukowego. Wytworzona w wyniku prac naukowych wiedza jest przekazywana do publicznej wiadomości w różnych formach. Specyficzną formą są rozprawy doktorskie.

Ich publikowanie najczęściej wiąże się z potrzebą podsumowania pewnego obszaru działalności naukowej, a w przypadku pracowników nauki – z przygotowaniem prac kwalifi­kacyjnych na kolejne stopnie lub celem uzyskania tytułów naukowych.

Ogólnym wymaganiem jest, by poziom prac doktorskich i ich wartości poznawcze odpowiadały standardom przyjętym w danym przypadku. Powinien to być przekaz świadczący o tym, że mamy do czynienia z dziełem nowym, twórczym, a zatem z osobą kreatywną.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Twierdzenie, że człowiek jest lub powinien być twórczy, jest truizmem. Samo pojęcie „twórczość” nie jest jednoznaczne. Kojarzone jest głównie z ak­tem powstawania rzeczy nowych. Podstawową cechą twórczości jest nowość działania lub nowość dzieła będącego efektem działania. Samo pojęcie nowości jest ogólnikowe i wieloznaczne.

Pisarstwo naukowe – doktorat i twórczość – rozwinięcie

Nowość powinna zawierać pierwiastki nieznane dotychczas, w większym lub w mniejszym stopniu. Nowość jako efekt działania twórczego jest osiągana w sposób zamierzony lub niezamierzony, impulsywny lub kierowany, spontaniczny lub metodyczny.

W teorii procesu tworzenia występuje pojęcie daru twórczego jako indywi­dualnej cechy człowieka, będącego syntezą intuicji, zdolności percepcji, płynno­ści rozumowania itp.

Twórczość wymaga energii umysłowej do wytworzenia nowości, która – podobnie jak nowość działania lub dzieła – może być oceniana tylko intuicyjnie. W twórczości potrzebne są: motywacja, dążenie do samorealizacji i przynależ­ność do grupy.

Istotną rolę odgrywa motywacja, czyli stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania.

pisarstwo-naukowe-doktorat

Akcentuje się tu rolę wewnętrznych wy­znaczników w zachowaniach człowieka, w tym zwłaszcza potrzeb i emocji. Potrzeby samorealizacji i przynależności do grupy są również związane z twór­czością.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *