Czym jest doktorat? – wprowadzenie

Gdy chcemy odpowiedzieć na pytanie: czym jest doktorat? – Trzeba sobie uzmysłowić następujące najistotniejsze szczegóły:

 • bardzo ważny etap w procesie rozwoju każdego adepta nauki,
 • praktyczna szkoła umiejętności tworzenia elementów praktyki i teorii,
 • to proces kształtowania ważnej dla naukowca samodzielności w pracy badawczej,
 • to forma adaptacji nowego adepta wiedzy do środowiska naukowego.

Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić jaki jest cel pracy doktorskiejW odpowiedzi na to pytanie należy stwierdzić:

 • w pierwszej kolejności to realizacja przyczynku poznawczego w wybranej dziedzinie nauki,
 • ale równie ważnym celem jest wzbogacenie zasobu wiedzy i doświadczenia osobistego samego doktoranta.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Przywilejem każdego kandydata na doktora jest dowolność wyboru opiekuna naukowego według swego uznania (i co tu ukrywać) – oraz rozeznania. Jako opiekun naukowy pracownik nauki spełnia następujące funkcje:

 • doradca we wszelkich sprawach niejasnych dla kandydata, a w szczególności dotyczących:
 • ukierunkowania zainteresowań naukowych kandydata,
 • uzupełnienia braków wiedzy niezbędnej do realizacji badań naukowych,
 • organizowania działań rozpoznawczych,
 • pośrednik w nawiązywaniu kontaktów przez kandydata z innymi pracow­nikami nauki lub z instytucjami sfery gospodarczej,
 • pomocnik w staraniach o zdobywanie środków finansowych na zaspoko­jenie potrzeb naukowo-badawczych,
 • przewodnik kandydata w bezbłędnym realizowaniu trudnych zadań pod­jętego przedsięwzięcia,
 • organizator ewentualnej, korzystnej dla obu stron współpracy z przemy­słem, która daje rozległy poligon badawczy i możliwość zaspokojenia potrzeb finansowych,
 • weryfikator uzyskiwanych kolejnych rezultatów, rozstrzygający o niezbęd­nych korekturach i dalszym postępowaniu,
 • wychowawca jako życzliwy przyjaciel, służący inicjatywą i radami wkształ­towaniu i umacnianiu pozytywnych elementów osobowości kandydata,
 • współtwórca oraz inicjator potrzebnych dla rozwoju kandydata wspólnych publikacji w specjalistycznych czasopismach.

 czym-jest-doktorat

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *