Struktura procesu badawczego

 

W pracy nie można stosować kompilacji (grabieży fragmentów dzieł i zesta­wienia w jedno opracowanie autorskie), lecz zajmować stanowisko opisywanych zjawisk – problemów. Zbierając i studiując literaturę przedmiotu badań trzeba uzmysłowić sobie „myśl przewodnią” dotyczącą badanego problemu. Zamiast błądzić w mnogości obcych myśli, które nas — być może – przekonują swoim opi­sem (argumentacją), należy mieć osobiste przekonanie, które pomoże nam stwo­rzyć własną teorię.

Proces ten polega na przeprowadzeniu swoistej „sekcji zwłok”, czyli autopsji – osobistego wglądu w badany obiekt (problem). Po dokonaniu ana­lizy jego stanu aktualnego (zdiagnozowaniu), a następnie odpowiedniej argumen­tacji kolejnym elementem wspomnianego procesu jest opis możliwości jego dal­szego rozwoju.

 

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Procedury badawcze służące rozwiązaniu problemu przebiegają w kilku etapach i obejmują: dostrzeżenie problemu i jego sformułowanie; wytwarzanie sytuacji pro­blemowej; uświadomienie sobie pomysłów rozwiązania problemu badawczego oraz weryfikację i sprawdzanie przyjętej hipotezy roboczej. Proces badawczy (podejście badawcze) to określony sposób zdobywania wiedzy, który może być rozpatrywany w kilku wymiarach. Podstawowym wymiarem klasyfikacji procedur badawczych jest określenie typu oraz modelu badań. Drugi stanowią metody, techniki i narzę­dzia badawcze.

 

Struktura procesu badawczego

 

Procedury badawcze odnoszą się zarówno do wszystkich typów prac promo­cyjnych, jak i projektów naukowobadawczych, posiadają natomiast ograniczone formy w pracach licencjackich i stopniowo wzrastają w kolejnych pracach promo­cyjnych. W pracach licencjackich wymagane jest ustalenie problemu badawczego i pytań badawczych oraz określenia celu badań. W pozostałych typach prac promocyjnych (magisterskich i doktorskich) należy natomiast w węższym lub szer­szym zakresie opracować wszelkie założenia metodologiczne. Rozważmy zatem ustawienie i treść poszczególnych procedur (założeń) metodologicznych w pracach promocyjnych (tabela 1).

Tabela 1. Struktura procesu badawczego

Lp. Etapy procesu badawczego Wvniki etapu badań
1. Określenie przedmiotu badań Przedmiot podlegający badaniom (cechy ludzi, cechy przedmiotów, instytucji, działania, itd.)
2. Sformułowanie celu i głównego problemu badawczego oraz celów i problemów szczegółowych Pytania dotyczące obszaru niewiedzy, na które badacz będzie poszukiwał odpowiedzi drogą prowadzonych badań
3. Sformułowanie głównej hipote­zy badawczej oraz, jeżeli istnieje taka potrzeba, hipotez szczegó­łowych Prawdopodobne rozwiązania problemów badawczych
4. Ustalenie zmiennych i ich wskaźników Sporządzenie listy zmiennych podlegających pomiaro­wi; lista wskaźników występowania lub wartości (po­ziomu) zmiennych
5. Ustalenie terenu badań i dobór próby badawczej Sprecyzowany teren badań; ustalona, ze względu na kryteria, wystarczająca próba osób (przedmiotów, zdarzeń, procesów), które będą badane
Lp. Etapy procesu badawczego Wyniki etapu badań
6. Dobór metod i technik badaw­czych Wykaz metod i technik badawczych pozwalających uzyskać pożądany materiał badawczy (rozkłady warto­ści zmiennych)
7. Dobór lub opracowanie narzędzi badawczych Kwestionariusze ankiet, kwestionariusze wywiadu, arkusze obserwacji, testy, itp.
Opracowanie autorskie.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *