doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, praca doktorska, praca dr, prace doktorskie, rozprawa doktorska

Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia doktora

Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia; jeżeli zaś uprawnienia jednostki organizacyjnej do nadawania stopnia doktora zostały ograniczone, uchwała staje się prawomocna z chwilą jej zatwierdzenia przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułu Naukowego. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych. W przypadku nieprzyjęcia uchwały rada jednostki organizacyjnej lub oso­ba ubiegająca się o nadanie tego stopnia może wystąpić – w okresie trzech miesięcy od dnia doręczenia – do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Centralna Komisja ma na rozpatrzenie wniosku cztery miesiące od dnia jego doręczenia. W rozpatrywaniu wniosku mogą brać udział recenzenci powołani w przewodzie doktorskim. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym ter­minie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. Jeżeli osoba ubiegająca się o stopień naukowy lub tytuł naukowy, a więc także doktora, przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych ele­mentów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, to oprócz odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, cywilnoprawnej rada właściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio Centralna Komisja, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia naukowego. Nie trzeba dodawać, że opisana sytuacja może zaważyć na dalszej drodze zawodowej ubiegającego się o stopień lub tytuł naukowy.

prawomocnosc-uchwaly-o-nadaniu-stopnia-doktora

Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia doktora

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *