doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, praca doktorska, praca dr, prace doktorskie, rozprawa doktorska

Studia doktoranckie – podstawowe regulacje ustawowe

Studia doktoranckie – podstawowe regulacje ustawowe: Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowe­go doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (art.l 95.1 Prawa o szkolnictwie wyższym, według brzmienia z 1 stycznia 2015 r.).

Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe, z których każda spełnia wyżej wymienione wymagania.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjo­narne i trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. Więcej niż polowa czasu stacjonarnych studiów wymaga bezpośredniego udziału dokto­rantów w zajęciach. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzącej te studia.

Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych oraz w publicz­nych jednostkach naukowych są bezpłatne, a rekrutacja następuje w drodze konkursu przez komisję rekrutacyjną powoływaną przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni lub dyrektora jednostki naukowej. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, składane do rektora lub dyrektora jednostki organizacyjnej (podstawą może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji). W zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrębnych przepisach obo­wiązuje regulamin uchwalony przez senat (uczelni) lub radę naukową w jed­nostce naukowej co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem zajęć.

studia-doktoranckie-podstawowe-regulacje-ustawowe
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *