Przy wyborze tematu pracy należy przede wszystkim brać pod uwagę cel całego naszego życia oraz plany, jakie w przyszłości pragniemy zrealizować. Abstrahując jednak od tych ograniczeń, dyktowanych niekoniecznie względami teoretycznymi lecz czysto praktycznymi, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  1. Osobiste zamiłowania i skłonności. – Przy wyborze tematu pracy należy brać pod uwagę osobiste skłonności, zamiłowanie czy nawet pasję. Powinniśmy zapytać siebie, czy odczuwamy w sobie pociąg do studiów o charakterze pozytywnym (np. do historii itp.), czy też raczej o charakterze spekulatywnym (np. do filozofii, matematyki itp.). Na ogół nie radzi się wybierać tematu ściśle spekulatywnego, albowiem tego rodzaju praca zakłada posiadanie solidnej bazy wiedzy naukowej, dużego doświadczenia i zdolności do dojrzałej refleksji, których to przymiotów trudno oczekiwać od kogoś, kto dopiero rozpoczyna naukową działalność. Podobnie i w dziedzinie nauk pozytywnych, gdzie wachlarz możliwości jest szerszy, także możemy napotkać trudności z wyborem tematu. Nie należy, na przykład, porywać się na temat zbyt obszerny, wymagający nieprzeciętnych zdolności analitycznych i syntetycznych.
  2. Możliwości fizyczne i umysłowe. – Należy również wziąć pod uwagę zdrowie fizyczne, aby nie podejmować się wykonania pracy, która wymaga większego zużycia energii, niż może nam jej dostarczyć organizm. Jeszcze innym, bardzo ważnym czynnikiem, który może mieć wpływ na wybór tematu rozprawy doktorskiej, są możliwości umysłowe doktoranta. Trzeba brać pod uwagę tzw. przygotowanie dalsze, czyli odbyte studia. Dlatego trzeba będzie zaniechać podjęcia badań nad jakimś pisarzem greckim czy armeńskim, jeżeli nie mamy dostatecznej znajomości tych właśnie języków, lub też będziemy musieli zrezygnować z badania myśli jakiegoś autora w tych sprawach, które są nam zupełnie obce.
  3. Możliwości praktyczne i osobista korzyść z pracy. – Nie należy również zapominać o praktycznych możliwościach osobistych doktoranta. Dlatego trzeba będzie zaniechać tematu, który wymagałby do konsultacji książek i dokumentów trudno dostępnych, lub też zbyt rozproszonych po świecie. Trzeba także brać pod uwagę czas, jakim będziemy mogli dyspo­nować, oraz możliwość uzupełnienia studiów w danej dziedzinie, jakie się okażą konieczne, np. poszerzenia znajomości języka greckiego. Trzeba też brać pod uwagę użyteczność podejmowanego tematu. Teo­retycznie wszystkie tematy są pożyteczne, ale nie wszystkie w jednakowej mierze. Dlatego należy dawać pierwszeństwo tym tematom, które pozosta­łyby w zapomnieniu, gdybyśmy ich nie opracowali. Często temat mogą zasu­gerować czasy lub okoliczności, w jakich żyjemy. Może to również być jakaś wielka osobowość z naszego kraju, niezwykle aktualna i żywotna kwestia, historyczne wydarzenie itp. Dobrze jednak będzie unikać zaś­ciankowości i takiego zamiłowania do spraw bieżących, które będą nas skłaniać do wybierania tematów wymagających niezwykle dojrzałej rozwagi i przygotowania (tzw. tematy palące).
  4. Potrzeba szukania rady u innych. – Wszyscy zgodnie twierdzą, że student powinien prosić o radę ludzi mądrych i kompetentnych. W praktyce najczęściej to się odbywa tak, że student udaje się do profesora, który mu podsuwa taki lub inny temat do napisania rozprawy doktorskiej. Nie można powiedzieć, że jest to najlepszy i godny polecenia sposób postępowania, choć, niestety, powszechnie stosowany. W rzeczywistości bowiem do podję­cia przez studenta tak ważnej decyzji bardzo pomocne mogą się okazać przeprowadzone już przez niego wstępne badania nad przyciągającym jego uwagę zagadnieniem, zdobyte informacje co do aktualnego stanu danej kwes­tii itp. Dopiero wtedy można będzie zwrócić się do profesora, mając już jasno wyrobione pojęcie co do swoich zamiłowań i skłonności. Zadaniem profesora będzie podać wskazówki dotyczące sposobu ujęcia czy ogranicze­nia tematu. Zresztą, uściślenia tematu można jeszcze będzie dokonywać w miarą posuwania się badań i poszukiwań. Ponadto, ze względów oczy­wistych, dobrze będzie zasięgnąć porady u kilku doświadczonych osób, a nie tylko u jednego profesora.
  5. Wytrwałość. Na koniec, nie może zabraknąć wytrwałości, zwłasz­cza w związku z napotykanymi pierwszymi (i nie tylko pierwszymi) tru­dnościami. Jeżeli z namysłem i roztropnie dokonaliśmy wyboru tematu, nie ma powodów, by jego opracowania zaniechać.
Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *