doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, licencjat, praca doktorska, praca dr, praca dyplomowa, praca licencjacka, praca magisterska, prace doktorskie

Metodologia badań empirycznych w pracach naukowych

Metodologia badań empirycznych w pracach naukowych

Metodologia badań empirycznych realizowanych przez studentów na potrzeby prac dyplomowych jest podobna jak we wszystkich proce­sach badawczych, w których mamy do czynienia z pewnymi etapami realizacji ustalonego zadania.

Te etapy, najogólniej mówiąc, obejmują następujące kwestie:

  1. Sformułowanie problemu – co chcemy badać i w jakim zakresie.
  2. Sformułowanie tezy lub hipotezy, którą chcemy wyjaśnić lub zwery­fikować.
  3. Opracowanie planu przedsięwzięcia, tzn. określenie, kto będzie ba­dał, kogo i w jakim środowisku.
  4. Ustalenie charakteru próby badawczej i metody jej wyłonienia. Oznacza to np. konieczność ustalenia, ile osób lub firm będzie ba­danych i czy próba ta będzie miała charakter reprezentacji staty­stycznej.
  5. Opracowanie narzędzia badawczego (kwestionariusza ankiety, wy­wiadu itp.).
  6. Sprawdzenie poprawności merytorycznej ankiety i jej ewentualne poprawienie po tzw. badaniach pilotażowych.
  7. Realizacja zaplanowanych badań w terenie.
  8. Przetworzenie i opracowanie statystyczne wyników ankiety, np. w postaci tablic, wykresów, diagramów, itp.
  9. Dokonanie analizy merytorycznej zebranych informacji statystycz­nych dotyczących badanych procesów, opinii itp.
  10. Opracowanie wyników badania i zaprezentowanie ich w atrakcyjnej formie graficznej i merytorycznej.

Zasadą jest, że we wszystkich tego typu działaniach badawczych za­wsze należy uzyskać akceptację promotora na realizację badań, a na­stępnie rozważyć parę kwestii związanych z tym przedsięwzięciem.

prace naukowe

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy naukowej / teorii lub badań / metodologii / spisu treści / kwerendy bibliograficznej czy materiałow itd – Napisz do nas i opowiedz o swoich potrzebachkontakt – kliknij aby wysłać wiadomość

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *