doktorat, dysertacja, dysertacja doktorska, praca doktorska, praca dr, prace doktorskie, rozprawa doktorska

Okulistyka na polskich stronach internetowych – dla doktorantów

Szybki rozwój Internetu zmusił świat do przyjęcia go jako olbrzymiej i nieograniczonej bazy informacji, naj­szybszej i najskuteczniejszej formy ich przepływu. Z dnia na dzień liczba stron dostępnych w sieci www rośnie w niewiarygodnym tempie. Znajdują się na nich informacje z różnych dziedzin. Obserwuje się również analogicznie szybki rozwój polskich zasobów sieci WWW.

Niestety w chwili obecnej baza polskich stron okulistycznych jest stale uboga. Brak strony służą­cej koordynacji polskiej okulistyki, informacji dla leka­rzy okulistów i pacjentów. Istnieje konieczność założe­nia, wzorem zagranicznych stowarzyszeń okulistycz­nych, strony www polskich okulistów, służącej zarówno celom zawodowym (z ograni­czeniem dostępu użytkowników tylko do lekarzy), jak i strony informacyjnej dla pacjentów, jako bezpłatnej bazy okulistycznej, zwłaszcza że inne specjalizacje swo­je internetowe reprezentacje już posiadają.

Równocze­śnie dobrym pomysłem jest utworzenie listy dyskusyj­nej polskich okulistów jako możliwości szybkiej wymia­ny informacji czy też fachowej pomocy. W dobie pro­gresji Internetu polska okulistyka musi wyraźnie zaist­nieć również w sferze informatycznej.

kontakt-pracedoktorskieocmpl

Niewątpliwie zaletą istnienia stron okulistycznych w Internecie jest ich łatwa dostępność, niektóre z nich mają już. całkiem wysoką wartość informacyjną, szcze­gólnie dla pacjentów. Coraz częściej można spotkać się z informacjami, że wiadomości, które oni posiadają, po­chodzą właśnie z tych stron. Równocześnie coraz wię­cej pacjentów wyszukuje porad okulistycznych w ośrodkach specjalistycznych (oddziałach, klinikach, spółkach lekarskich, gabinetach prywatnych), o których istnieniu dowiedzieli się, przeszukując polskie strony www.

Zwiększa się również grupa pacjentów, którzy sami badali się wstępnie za pomocą programów dia­gnostycznych dostępnych w Internecie, co spowodo­wało, że udali się do lekarzy okulistów w celu wykona­nia badań specjalistycznych. Jest to też pewna forma badań prewencyjnych oraz wczesnej diagnostyki, tak ważnych dla higieny wzroku.

Polskie czasopisma okulistyczne – zobacz!

Informacja naukowa z zakresu okulistyki – zobacz!

Zagraniczne czasopisma okulistyczne – zobacz!

Naukowe bazy danych z zakresu okulistyki – zobacz!

I właśnie szybkie zwięk­szanie się grupy pacjentów wykorzystujących Internet, kontaktujących się z lekarzami za pomocą poczty e-mailowej, poznających okulistykę za pośrednictwem sieci www napawa optymizmem i nadzieją, że coraz większa będzie dostępność i fachowość stron interneto­wych poświęconych polskiej okulistyce. Można się też spodziewać, że sytuacja ta będzie stymulacją dla lekarzy okulistów do tworzenia większej liczby stron interneto­wych, pomocnych zarówno pacjentom, jak i im samym.

doktorat-dokulistyka-strony-dla-okulistow

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *